Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Privacy Policy)

Chính sách bảo mật này chi phối cách thức Eco Mobile thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng các ứng dụng di động của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho ứng dụng Minh Đức Triều Tâm Ảnh do Eco Mobile phối hợp phát hành.


I. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Ứng dụng của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính hoặc thiết bị di động và thông tin kỹ thuật về người dùng phương tiện sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

II. Eco Mobile thu thập và sử dụng thông tin Người dùng cho các mục đích sau:

1. Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

2. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách Người dùng của chúng tôi sử dụng các tài nguyên được cung cấp trong Ứng dụng của mình.

3. Để cải thiện Ứng dụng của chúng tôi

4. Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện Ứng dụng của mình dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn.

5. Để quản lý nội dung, quảng cáo, khảo sát hoặc tính năng Ứng dụng

6. Để gửi cho người dùng thông tin họ đồng ý nhận về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ sẽ được họ quan tâm.

III. Chúng tôi sử dụng Google Analytics và / hoặc các bên thứ ba để thu thập dữ liệu, kiểm soát và / hoặc giám sát các máy tính và thiết bị đang chạy hoặc tương tác với Ứng dụng. Dữ liệu được thu thập được ẩn danh và được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng tham gia với ứng dụng này. Nó báo cáo xu hướng ứng dụng mà không xác định khách hàng cá nhân. Eco Mobile có quyền theo dõi ẩn danh và báo cáo hoạt động của bạn bên trong các ứng dụng của chúng tôi. Eco Mobile sẽ không chia sẻ thông tin này với các khách hàng khác, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.


IV. Eco Mobile có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hay không. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Sadhu@ecomobile.vn


Chính sách cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 7 năm 2020.

__________________________________

English Version:

I. This Privacy Policy governs the manner in which Eco Mobile collects, uses, maintains and discloses information collected from users of our mobile applications. This privacy policy applies to Minh Duc Trieu Tam Anh app offered by Eco Mobile.

II. We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our App. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer or mobile device, and technical information about Users means of use of our App, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

III. Eco Mobile collects and uses Users information for the following purposes:

1. To personalize user experience

2. We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the resources provided in our Apps.

3. To improve our Applications

4. We continually strive to improve our Apps based on the information and feedback we receive from you.

5. To administer a content, promotion, survey or App feature

6. To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.

IV. We use Google Analytics and/or third parties to collect data, control and/or monitor computers and devices running or interacting with the Apps. The collected data is anonymously and used to help us understand how customers engage with this application. It reports application trends without identifying individual customers. Eco Mobile reserve the right to anonymously track and report your activity inside of our applications. Eco Mobile will not share this information with other customers, or any third parties.


If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this Fanpage, please contact us at: Sadhu@ecomobile.vn


Last updated policy on July 27, 2020.